Công văn số 118/BDT-NV

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025

Đọc tiếp các Bài viết

Bài tiếp theo

Bài viết mới nhất