Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 07/10/2022

Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

KH của UBND tỉnh Truyền thống về CTMTQG DTTS 2021-2025

Đọc tiếp các Bài viết

Bài tiếp theo

Bài viết mới nhất