Quyết định số 422/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển DTTS tỉnh Phú Yên thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Đọc tiếp các Bài viết

Bài tiếp theo

Bài viết mới nhất