Quyết định số 442/QĐ-UBND

Về phê duyệt Kế hoạch phát triển DTTS tỉnh Phú Yên thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Quyet dinh 422_UBND Phe duyet ke hoach phat trien dan toc thieu so

Đọc tiếp các Bài viết

Bài tiếp theo

Bài viết mới nhất