Thông tư 01/2022/TT-UBDT

Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025

Thông tư 01 của UBDT quy định quy trình, giám sát, đánh giá CTMTQG

Đọc tiếp các Bài viết

Bài tiếp theo

Bài viết mới nhất